Subsidies

Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016

Bij de provincie Noord-Brabant kan subsidie worden aangevraagd voor het behoud van cultureel erfgoed in Noord-Brabant. Het betreft een regeling voor subsidies voor Rijksmonumenten, eco-archeologisch onderzoek, de instandhouding van molens en onderzoek naar herbestemming van monumenten.

Meer informatie

Subsidie instandhouding monumenten

U kunt wellicht van de overheid financiële ondersteuning  krijgen voor het onderhoud van uw rijksmonument. Of u in aanmerking komt voor een subsidie of lening is afhankelijk van het soort monument dat u bezit.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van een rijksmonument dat geen woonhuis is. De overheid stimuleert met deze subsidie het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Steeds meer eigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud aan hun monument uitvoeren om zo dure restauraties te voorkomen.

Meer informatie

Subsidie woonhuizen (rijksmonument)

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

Meer informatie

Financiering door Nationaal Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds is een particuliere, onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidie uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en instandhouding van hun pand. Daarnaast verstrekt  het fonds informatie en advies over financiële en procesmatige aspecten bij restauratie en onderhoud. Dit met het doel monumenteigenaren wegwijs te maken in de diverse regelingen en optimale kansen te scheppen voor behoud en herstel van monumentale objecten.

Meer informatie

Ontzorgingsprogramma verduurzaming monumenten

Eigenaren van rijksmonumenten ontvangen via het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten een korting op de factuur voor een duurzaamheidsadvies niveau 2 of 3 en korting op de kosten van de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen.

Meer informatie